Tudod-e…?

Magyarországon a következő két Taekwon-do szövetség működik:

a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség (alapítva 1977. szeptember – Harmat László 8.dan nagymester vezetésével)

és a Magyar (WTF) Taekwondo Szövetség (alapítva 1989. május – Patakfalvi Miklós 6.dan mester vezetésével)

 

 Taekwon-do eskü

1. A Taekwon-do tanításainak mindenkor eleget teszek!

2. Tiszteletet adok mesteremnek és valamennyi társamnak!

3. Soha nem élek vissza Taekwon-do tudásommal!

4. Ha kell, segítek a bajbajutottakon!

5. Minden erőmmel a békét építem!

 

 

A Taekwon-do tanai

 

1. Udvariasság

2. Becsületesség

3. Állhatatosság

4. Önuralom

5. Rettenthetetlen küzdőszellem

 

                                      Udvariasság

A mesterek felé köszönésként mindenhol és mindenkor meghajlás kötelező! A taekwondoinok előzékenyen és udvariasan viselkedjenek mindenkivel szemben. Vitás helyzeteknél alkalmazzák a kölcsönös engedmény alapelvét. Ne legyenek önzőek vagy irigyek, tudjanak örülni társaik örömének is. A közös érdekeket mindig helyezzék az egyéni szempontok elé! Tegyenek különbséget mester és tanítvány vagy rangidős és kezdő között. A magasabb fokozatúakban becsüljék a nagyobb tudást, szakmai tapasztalatot s tartsák be feléjük a kötelező tiszteletadás szabályait. Csak azok várjanak el tiszteletet és megbecsülést, akik ehhez méltóan viselkednek, és akik maguk is képesek arra, hogy tiszteljenek másokat. A tiszteletadással visszaélni szigorúan tilos!

                                      Becsületesség

A taekwondoin soha semmilyen körülmények között se hazudjon! A taekwondoin tartsa be adott szavát, ígéretét soha ne szegje meg. Legyen hűséges hazájához, a Taekwon-dohoz, mesteréhez és sporttársaihoz. Minden esetben maradjon szerény, nyílt és természetes. Igyekezzen a Taekwon-do érdekeit a saját érdekei elé helyezni. A taekwondoin ne felejtse el, hogy mindenkor és minden helyzetben a Taekwon-dot képviseli. Viselkedésével a kívülálló képet kap a Taekwon-doról.

                                      Állhatatosság

A taekwondoin legyen türelmes, ne hajszolja az övfokozatokat, várja ki a kötelező várakozási időket, és minden alkalmat ragadjon meg saját elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítására. Csak az járjon edzésre, aki örömmel teszi azt.

                                Önuralom

A taekwondoin soha ne elégedjen meg önmagával, ugyanakkor önfegyelemmel viselje a kudarc és a siker élményét. Rendszeresen járjon edzésre, mert a hébe-hóba lejáró tanítványról senki sem hiszi el, hogy egyszer fekete öves mester akar lenni.

                            Rettenthetetlen küzdőszellem

A taekwondoinnak a küzdelemben mindent el kell követnie szabályos keretek között a győzelem érdekében. Az életben ne keresse a veszélyt, ne kezdeményezzen verekedést. Ha vele szemben kezdeményeznek, akkor próbálja meg elkerülni azt. Ha harcra kerül a sor, akkor viszont ne hátráljon meg. Ha igazságtalansággal találkozik, szálljon szembe a gyengébb védelmében.

     

 

Taekwon-do tízparancsolat tanítványoknak

 

1. A tanítvány soha ne fáradjon bele a tanulásba. Bárhol és bármikor tanuljon, eddzen, gyakoroljon, ahol lehetősége nyílik rá:

ez a tudás alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A tanítvány által elért eredmények jelentik a mester számára a legnagyobb jutalmat. A tanuló hozzon áldozatot mesteréért, klubjáért és a Taekwon-doért. Ha szükség van rá, versenyezzen, a magasabb fokozatúak pedig nyújtsanak segítséget az edzői munkában.

3. A növendék viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát. Legyen visszafogott és tisztelettudó. Tudásával ne kérkedjen, sporttársait ne bírálja.

4. Legyen hűséges és kitartó, soha ne kritizálja mások előtt mesterét és az általa képviselt stílust, vagy iskolát.

5. Ha instruktorától új technikát tanul, szorgalmasan gyakorolja addig, amíg tökéletesen el nem sajátítja.

6. Jusson mindig eszébe, hogy az edzőtermen kívüli viselkedésével és életmódjával a klubjára és a Taekwon-do egészére vet fényt.

7. Egy tanítvány vagy elfogadja, és maradéktalanul magáévá teszi a mester elveit és tanításait, vagy nincs keresnivalója a klubban!

8. Minden tanítvány törődjön bele, hogy társai rovására semmiféle előjogokat vagy kivételezést nem érhet el. A mesterrel szemben senki nem viselkedhet tiszteletlenül, nem kérdőjelezheti meg edző utasítását.

9. A közönyös és érdektelen növendék soha nem lesz képes eredmények elérésére. A mesterrel szembeni őszinteség alapja a tanítvány-mester kapcsolatnak.

10. A tanítvány soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

 

 Taekwon-do tízparancsolat mestereknek

1. A mester soha ne fáradjon bele a tanításba. Bárhol és bármikor oktasson, ahol szükség van rá: ez a tudás átadásának alapja.

2. Igyekezzék saját mércéjét, elméleti és technikai felkészültségét mindig a lehető legmagasabbra állítani. A mester által felmutatott eredmények jelentik a tanítvány számára az igazi büszkeséget és ösztönző erőt. A mester hozzon áldozatot elöljárójáért, tanítványaiért, klubjáért és a Taekwon-doért, segítse a szövetségi munkát.

3. Az instruktor viselkedésében és emberi tulajdonságaiban mutasson jó példát.

4. Legyen szerény és visszafogott, ne kérkedjen saját tudásával. A legmesszebbmenőkig őrizkedjen attól, hogy mások előtt kritizálja, vagy lejárassa feljebbvalóját, más edzőt vagy mestertársát.

5. A mesterek tanítsanak tudományos megalapozottsággal, közérthetően, logikusan és szisztematikusan.

6. A lehetőségekhez mérten nyújtsanak segítséget tanítványaiknak és mestertársaiknak az edzőtermen kívül is.  A vezető rangidős mester elveit és tanításait maradéktalanul el kell fogadják, különben nincs keresnivalójuk a Taekwon-doban.

7. A tanítványok fejlődése érdekében lehetővé kell tenni, hogy időnként más Taekwon-do mester edzésein is részt vehessenek.

8. A csapat színe előtt minden tanítványt egyformán kell kezelni.

9. A tanítvánnyal szembeni nyíltság alapja a mester-tanítvány kapcsolatnak.

10. Az instruktor soha ne éljen vissza a belé helyezett bizalommal!

 

 

 Edzőtermi előírások

 

1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, komolytalanul viselkedni szigorúan tilos! (Ez a látogatókra is vonatkozik!)

2. A Dojangba való be-, illetve kilépéskor minden taekwon-doin meghajlással köteles köszönni a teremben tartózkodó legmagasabb övfokozatú mester irányába. Fekete övesek távolléte esetén a jelenlevő rangidős edzésvezető, vagy a csapatzászló felé történik a tiszteletadás. Tiszteletadásnál a törzs 30°-os, a fej 45°-os szögben hajlik meg.

3. Köszönésként a mesterek felé – mind az edzőteremben, mind pedig az utcán, vagy egyéb helyeken is – a meghajlás kötelező! (Minden esetben az alacsonyabb övfokozatú hajoljon meg először). A mester megszólítása Sabom-nim –magyarul: mester – az országos vezető, alapító mester megszólítása: Kwang jang-nim.

4. Mindenkinek be kell tartani a magasabb övfokozatúak felé a tiszteletadás szabályait.

5. Az edzés csakis a klubvezető-mester, vagy a megbízott helyettese jelenlétében (illetve tudtával és engedélyével) kezdhető el.

6. Az edzésekről késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet.

7. A sorakozó után érkezők kötelesek az ajtóban megállva várakozni és csak mesterük intésére állhatnak be! Az edzések  menetét fegyelmezetlenkedéssel, beszélgetéssel senki sem zavarhatja! Előzetes engedély nélkül a sorból kilépni, az edzőtermet elhagyni, illetve az edzésekre beállni szigorúan tilos!

8. A sérülések megelőzése végett a tanítványok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem fémtárgyakat (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.) szemüvegben tilos küzdeni, de az edzéseken saját felelősségére bárki használhatja. Minden tanítvány köteles kéz- és lábkörmeit rendszeresen rövidre vágni, a foglalkozásokon tisztára mosott ruhában, ápoltan megjelenni.

9. Taekwon-do egyenruhában a teremben tartózkodók csak a földre ülhetnek pihenés céljából!

10. A klubban a rendért a legmagasabb övfokozatú színes övesek a felelősek és kötelességük a fegyelem bármilyen eszközzel való betarttatása!

11. A foglalkozások megkezdése előtti időt a tanítványok technikai tudásuk, fizikai képességeik fejlesztésére fordítsák.

12. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását, fegyelmi büntetést kap. Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások öv vizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezik.

13. Mindenki hang nélkül és a legjobb tudását nyújtva, keményen dolgozzon meg az eredményekért.

14. Tudni kell önfegyelemmel viselni a terhelések okozta fájdalomérzetet, fáradságot, kellemetlenséget.

15. Egy edzőtermet

– az oda belépők alázatos magatartása,

– az ott végzett kemény munka,

– a Taekwon-do szelleme teszi Dojanggá!